ZOZNAM KURZOV

Degradačné procesy a predikcia životnosti materiálov Dlhodobé
Horľavosť materiálov a reakcia materiálov na oheň Dlhodobé
Inžinierstvo povrchov Dlhodobé
Metódy skúmania štruktúry a vlastností materiálov Dlhodobé
Degradačné procesy a predikcia prevádzkovej životnosti materiálov Krátkodobé
Hliník a jeho zliatiny Krátkodobé
Hodnotenie štruktúry zlievarenských zliatin Al-Si Krátkodobé
Chemicko-tepelné spracovanie materiálov, povlaky a protikorózna úprava materiálov Krátkodobé
Kurz materiálovej termodynamiky a kinetiky Krátkodobé
Makroskopické hodnotenie kvality produkcie Krátkodobé
Materiálové normy, označovanie železných a neželezných zliatin Krátkodobé
Mechanické a technologické skúšky materiálov Krátkodobé
Mechanické skúšky materiálov Krátkodobé
Metalografická príprava vzoriek Krátkodobé
Nástrojové materiály Krátkodobé
Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií a materiálov Krátkodobé
Skúšky tvrdosti Krátkodobé
Techniky svetelnej mikroskopie Krátkodobé
Termická analýza Krátkodobé
Základy kvantitatívnej metalografie konštrukčných materiálov Krátkodobé

Brožúra s ponukou kurzov CŽV - slovenská verzia
Brožura s nabídkou kurzů CŽV - česká verzia


Prehľad kurzov CŽV so sylabami

PRIHLÁŠKY

Ohľadom prihlášok na jednotlivé vzdelávacie kurzy kontaktujte mailom alebo telefonicky kolegyne:

doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.

maria.behulova@stuba.sk

0906 068 439


Ing. Jana Mesárošová, PhD.

jana.mesarosova@stuba.sk

0906 068 469