VYTVORENIE STRATEGICKÝCH PARTNERSTIEV A PRÍPRAVA POKROČILÝCH KURZOV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA PRE PODNIKY A KLASTRE S INOVAČNÝM POTENCIÁLOM V OBLASTI STROJÁRSKEHO
A AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie strategických partnerstiev a vypracovanie cezhraničnej stratégie celoživotného vzdelávania (CŽV) vo vybraných technicky zameraných odboroch pre podniky v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu, zohľadňujúcej aplikáciu spoločných európskych kvalifikačných rámcov na uznávanie získaných kvalifikácií.

Výstupom bude príprava a pilotná implementácia pokročilých programov CŽV v oblasti:
  • materiálového inžinierstva,
  • kvality produkcie,
  • strojárskych technológií a
  • automatizácie
a vytvorenie spoločnej databázy vzdelávacích programov ako nástroja na zvyšovanie úrovne vedomostí, zručností a kompetencií zamestnancov, ako aj konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu firiem.