Akronym projektu: EDU-MaTech

Operačný program: 304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Kód žiadosti o NFP: NFP304010U768
Doba riešenia: 02/2020 - 12/2021
Rozpočet projektu: 197 990,75 EUR
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.

CIEĽ PROJEKTU

Projekt je zameraný na zvyšovanie kvality a inováciu obsahu, foriem a metód ďalšieho vzdelávania zamestnancov v strojárskom a automobilovom priemysle v súlade s požiadavkami trhu práce a s potrebami vedomostnej spoločnosti prostredníctvom tvorby a implementácie nových vzdelávacích programov so zameraním na strojárstvo s využitím potenciálu slovensko-českého partnerstva.

Vychádzajúc z reálnych požiadaviek a potrieb priemyselných podnikov v oprávnenom programovom území je zámerom projektu prispieť k naštartovaniu a systematickému rozvoju CŽV v špecifických technických oblastiach, ktoré doteraz v rámci CŽV spravidla absentujú, a to:
  • materiálového inžinierstva a zabezpečenia kvality produkcie
  • strojárskych technnológií včítane počítačovej podpory prípravy výroby
  • automatizácie a riadenia technologických procesov a mechatronických systémov

POSTUP RIEŠENIA PROJEKTU

Jednotlivé aktivity projektu sú špecifikované s cieľom podporiť vytváranie stratégií, partnerstiev a regionálnych „paktov“ pre rozvoj ľudských zdrojov so zameraním na celoživotné vzdelávanie, ako aj tvorbu spoločných programov celoživotného vzdelávania pre dospelú populáciu, včítane zavádzania nových prístupov k zvyšovaniu atraktívnosti a efektívnosti celoživotného vzdelávania, kvalifikačného a osobnostného rozvoja pre firmy a jednotlivcov.

ÚVODNÁ ETAPA

Úvodná etapa riešenia projektu je zameraná na definovanie spoločných tém, potrieb a problémov v oblasti zvýšenia úrovne vedomostí, znalostí a kompetencií zamestnancov vo vybraných podnikoch a organizáciách všetkých oprávnených krajov na území SR a ČR.

ZBER DÁT A DOTAZNÍKOVÉ ŠETRENIE

Spoločný pracovný tím partnerov v spolupráci s konštituovanou expertnou skupinou na základe podkladov, získaných zo zberu dát a dotazníkového šetrenia, vypracuje spoločnú Cezhraničnú stratégiu celoživotného vzdelávania vo vybraných technicky zameraných odboroch pre podniky v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu, zohľadňujúcu aplikáciu spoločných európskych nástrojov, predovšetkým spoločných kvalifikačných rámcov na porovnávanie a uznávanie získaných kvalifikácií v SR a ČR, resp. v krajinách EU.

VZDELÁVACIE VÝSTUPY A TVORBA VEREJNE PRÍSTUPNEJ DATABÁZY

Databáza bude podporovať vybudovanie systematickej komunikácie vysokých škôl a ďalších poskytovateľov CŽV a zamestnávateľov, postavenej na vzájomnom informovaní sa o potrebách a požiadavkách zamestnávateľov na vedomosti, zručnosti a kompetencie svojich zamestnancov na jednej strane a o možnostiach a kapacitách školiacich zariadení na druhej strane.

V súlade s touto stratégiou budú vypracované a pilotne aplikované spoločné vzdelávacie výstupy – vzdelávacie programy, školenia, kurzy, prednášky a semináre v definovaných technických oblastiach, ktoré budú umiestnené vo vytvorenej verejne prístupnej otvorenej databáze.

Primárnym cieľom vytvorenej databázy bude bližšie prepájať politiky vzdelávania a zamestnanosti pre zabezpečenie pružnej reakcie vzdelávacieho systému na meniace sa potreby priemyselných podnikov.

Databáza bude teda aplikovateľná ako nástroj inovovanej stratégie, budovanej na princípe integrovaného a cieleného obsahu ďalšieho vzdelávania jednotlivca v priestore, čase a tempe, ktoré najviac vyhovuje jeho individuálnym potrebám.

AKTIVITY PROJEKTU

RIADENIE PROJEKTU

MTF STU ako vedúci partner zabezpečuje komplexné riadenie projektu, všetkých administratívnych činností, jednotlivých aktivít projektu, komunikáciu a koordináciu riešenia projektu vo vzťahu k riadiacemu orgánu, ako aj riadenie a koordináciu odborného riešiteľského kolektívu. Vzhľadom na schválenie Žiadosti o zmenu na projekte, predĺženie realizácie projektu, boli vykonané všetky potrebné náležitosti smerom k interným procesom VP. Riadenie aktivít projektu bolo zabezpečované prostredníctvom videokonferencií a operatívnych Google Meet stretnutí, resp. na základe mailovej a telefonickej komunikácie.

ZABEZPEČENIE POVINNEJ PUBLICITY

Publicita projektu bola v 3. monitorovacom období zabezpečená v súlade s pravidlami a podmienkami publicity, stanovenými v rozhodnutí o schválení NFP. Vo vestibule VP je umiestnený propagačný banner k projektu. Riešitelia projektu majú na dverách kancelárie umiestnený informačný leták o riešení projektu. Uskutočnil sa nákup reklamných predmetov, ktoré budú slúžiť ako promo projektu a programu počas realizovaných pilótnych kurzov.

DEFINOVANIE SPOLOČNÝCH TÉM, POTRIEB A PROBLÉMOV

Cieľom tejto aktivity bolo posúdenie súčasného stavu v oblasti CŽV v oprávnených regiónoch, resp. z legislatívneho rámca v SR a ČR, definovanie a analýza základných problémov, potrieb a požiadaviek trhu práce a porovnanie ich súladu s aktuálnymi trendmi a strategickými dokumentmi na regionálnej, národnej a európskej úrovni. V rámci realizácie tejto aktivity sa všetci partneri podieľali na príprave dotazníka, definovaní spoločnej metodiky získavania informácií od podnikateľských subjektov, ich spracovania a následnej aplikácie pre prípravu stratégie CŽV. Bola vytvorená databáza subjektov z oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu (malých, stredných a veľkých podnikov a organizácií) zo všetkých oprávnených krajov, ktoré boli oslovené v rámci dotazníkového prieskumu. Databáza bude slúžiť aj na ďalšiu spoluprácu a komunikáciu s podnikmi a organizáciami.

DOTAZNÍKOVÉ ŠETRENIE

Dotazníkový prieskum bol zabezpečený dodávateľsky špecializovanou externou firmou OpusConsulting, s. r. o. na základe dotazníka, pripraveného partnermi projektu a navrhnutej databázy respondentov. Do dotazníkového šetrenia, zameraného na spracovanie prehľadu súčasného stavu CŽV v podnikoch a organizáciách z oprávneného územia, ako aj požiadaviek na obsah, metódy a formy CŽV zamestnancov v budúcnosti, sa napriek pandémii zapojilo viac ako 30 podnikateľských subjektov z ČR a viac ako 40 subjektov zo SR z rôznych kategórií od mikropodnikov, cez malé a stredné podniky, až po veľké podniky nad 250 zamestnancov. Z výsledkov dotazníkového šetrenia vyplývajú rozdiely medzi subjektmi v SR a ČR najmä z hľadiska vývojového štádia, v ktorom sa firmy nachádzajú a percentuálneho zastúpenia vedecko-výskumných a vývojových pracovníkov na celkovom počte zamestnancov, čo sa odráža aj v záujme o vzdelávacie aktivity v rámci CŽV. Pre ďalšie riešenie projektu boli na základe výsledkov dotazníkového šetrenia špecifikované zásadné informácie, týkajúce sa najmä obsahu, rozsahu a foriem CŽV pre jednotlivé kategórie zamestnancov (robotníci, prevádzkoví a obslužní pracovníci, THP pracovníci). Tieto informácie boli ďalej spresnené v rámci face-to-face rozhovorov s pracovníkmi podnikateľských subjektov, ktoré sa vzhľadom na pandémiu uskutočnili online formou, telefonickým rozhovorom alebo mailom s vyplnením dodatkového dotazníka.

ZBER DÁT

V rámci aktivity Zber dát bola spracovaná rešerš súčasného stavu legislatívy a strategických plánov v oblasti CŽV v SR a ČR v nadväznosti na strategické dokumenty EU. Pre spracovanie uvedeného prehľadu boli použité údaje z oficiálnych štúdií, správ, ročeniek, štatistík, analýz a zverejnených dokumentov ohľadom aktuálnych trendov CŽV, nadväzujúcich na súčasné problémy, potreby a požiadavky trhu práce, ako aj ďalšie dožiadané informácie na úrovni okresov a krajov. Z realizovanej komparácie stavu CŽV v SR a ČR vyplýva nevyhnutnosť efektívneho nastavenia systémových nástrojov CŽV v oboch štátoch, ako aj ich vzájomné prepojenie, a to najmä z dôvodu vzájomného uznávania získaných kvalifikácií a integrácie pracovníkov v rámci celoeurópskeho priestoru.

VYTVORENIE PRACOVNEJ/EXPERTNEJ SKUPINY

Na základe výsledkov realizovaného prieskumu záujmu zamestnávateľov o CŽV zamestnancov, kvantitatívnej a_kvalitatívnej identifikácie hlavných požiadaviek na obsah, metódy a formy CŽV sa v priebehu mesiacov 02-03/2021 začala koncipovať 23-členná cezhraničná expertná skupina s názvom „Rada pre stratégiu a prípravu pokročilých kurzov celoživotného vzdelávania pre podniky s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho a_automobilového priemyslu“, ktorá pozostáva zo 7 zástupcov projektových partnerov - 3xVP, 2xHPC, 2xPP1, 8 zástupcov relevantných zamestnávateľov v jednotlivých krajoch a zástupcov zamestnávateľských združení a_klastrov, 4 zástupcov ďalších odborníkov a poskytovateľov vzdelávania v oprávnenom území, ako aj 4 zástupcov štátnej správy a samosprávy z oprávnených území. Hlavnou úlohou ustanovenej Rady bude pripomienkovanie a schválenie cezhraničnej stratégie v oblasti prípravy, zavádzania a realizácie CŽV v_oprávnených územiach.

SPRACOVANIE SPOLOČNÝCH PLÁNOV/KONCEPCIÍ/STRATÉGIÍ ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV VRÁTANE CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

V nadväznosti na výsledky dotazníkového šetrenia a zberu dát začali partneri vo februári 2021 pracovať na vytvorení základného rámca a metodiky Cezhraničnej stratégie celoživotného vzdelávania vo vybraných technicky zameraných odboroch pre podniky v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu, ktorá je náplňou tejto aktivity. Uvedený strategický dokument by mal zohľadňovať aplikáciu spoločných európskych nástrojov, predovšetkým spoločných kvalifikačných rámcov na porovnávanie a uznávanie získaných kvalifikácií v SR a ČR, resp. v krajinách EU. Základný rámec prípravy a spracovania Cezhraničnej stratégie celoživotného vzdelávania v technicky zameraných odboroch pre podniky v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu bol predstavený a diskutovaný na zasadnutí expertnej skupiny. Predpoklad ukončenia aktivity je 09/2021.

VYTVORENIE SIETE VZDELÁVACÍCH INŠTITÚCIÍ A ZAMESTNÁVATEĽOV K PRENOSU SKÚSENOSTÍ, POŽIADAVIEK TRHU PRÁCE NA VZDELÁVACÍ SYSTÉM, ZAISTENIE ODBORNÝCH STÁŽÍ PRIAMO U ZAMESTNÁVATEĽOV, ZDIEĽANIE POTREBNEJ INFRAŠTRUKTÚRY, ZDIEĽANIE DÁT A INFORMÁCIÍ

Cieľom aktivity je vytvorenie siete vzdelávacích inštitúcií, zamestnávateľov, komôr a záujmových združení pre rozvoj činností v oblasti CŽV, zameraného na vybrané technicky orientované programy vzdelávania predovšetkým pre strojársky a automobilový priemysel. Základ partnerskej siete v súlade so zámerom projektu tvoria projektoví partneri. Do siete vzdelávacích inštitúcií boli v mesiaci júl 2021 involvované ďalšie tri univerzity (VŠB-TU Ostrava, ŽU v Žiline a TruNI v Trenčíne) formou participácie zástupcov univerzít v expertnej skupine. Členmi expertnej skupiny sú taktiež zástupcovia 8 zamestnávateľov a klastrov z oprávnených území. S uvedenými (a_tiež ďalšími) univerzitami a podnikmi sa predpokladá podpis Memoranda o spolupráci v oblasti podpory a rozvoja CŽV.

STRETNUTIE PRACOVNEJ/ EXPERTNEJ SKUPINY

V rámci riešenia projektu sú plánované 3 stretnutia expertnej skupiny, ktorej základnou úlohou je okrem spracovania Cezhraničnej stratégie celoživotného vzdelávania v technicky zameraných odboroch aj posúdenie a_schválenie pokročilých spoločných programov celoživotného vzdelávania pre podniky v oblasti strojárskeho a_automobilového priemyslu, včítane sylabov, študijných plánov, obsahu, návrhu metód a foriem vzdelávania a návrh a_schválenie strategických opatrení a nástrojov pre implementáciu a disemináciu dosiahnutých výsledkov.

REALIZÁCIA SPOLOČNÝCH PROPAGAČNÝCH MATERIÁLOV K PODPORE ROZVOJA CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

V júli 2021 sa začala pripravovať propagačno-informačná brožúra s prehľadom ponúkaných vzdelávacích aktivít. Ďalšie propagačné materiály (letáky, plagáty, cielené informačné a propagačné brožúry) k podpore rozvoja celoživotného vzdelávania budú pripravené a distribuované na jeseň 2021.

AKTIVITY NA ZAVEDENIE NOVÝCH PROGRAMOV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA VO VZŤAHU K REÁLNYM POTREBÁM TRHU PRÁCE

V rámci aktivity je plánovaná realizácia minimálne 3 pilótnych vzdelávacích kurzov (1 kurz v oblasti Materiálového inžinierstva a zabezpečenia kvality produkcie, 1 kurz v oblasti Strojárskych technológií, resp. počítačovej podpory prípravy výroby a 1 kurz v oblasti Automatizácie a riadenia technologických procesov) pre 3x15 = 45 účastníkov.

VYTVORENIE SPOLOČNEJ DATABÁZY

V rámci tejto aktivity boli spracované požiadavky na štruktúru databázy a jej prepojenie s webovou stránkou projektu. Databáza bude ďalej testovaná a postupne napĺňaná tak, aby prostredníctvom web stránky podávala komplexný prehľad ponúkaných vzdelávacích aktivít.

VÝMENNÉ STÁŽE PEDAGÓGOV ZA ÚČELOM VÝMENY SKÚSENOSTÍ PRI VZDELÁVACÍCH POSTUPOV V CELOŽIVOTNOM VZDELÁVANÍ

Cieľom výmenných stáží pedagógov je výmena skúseností z oblasti prípravy, organizácie a realizácie CŽV na univerzitách s príbuzným technickým zameraním.

PRÍPRAVA SPOLOČNÝCH VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV/ PROGRAMOV

Na základe výsledkov dotazníkového šetrenia a požiadaviek podnikateľských subjektov bola v 02/2021 spracovaná základná koncepcia prípravy vzdelávacích aktivít včítane zodpovednosti jednotlivých riešiteľov a_formulár pre návrh vzdelávacích kurzov. V marci 2021 začali riešitelia pripravovať študijné plány krátkodobých a dlhodobých vzdelávacích programov, špecializovaných kurzov a ďalších vzdelávacích aktivít na prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie, špecializáciu, doškoľovanie a rekvalifikáciu. K pripravovaným kurzom sú priebežne spracovávané výučbové materiály (prezentácie, učebné texty, skriptá, návody na cvičenia, príklady, prípadové štúdie a pod.).

EXPERTNÁ SKUPINA

STRATÉGIA CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA