PARTNERI A RIEŠITELIA PROJEKTU SA BUDÚ SPOLOČNE PODIEĽAŤ NA IDENTIFIKÁCII, VÝVOJI A APLIKÁCII SPOMENUTÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV A NÁSTROJOV.

Partneri budú zároveň tvoriť základ partnerskej siete, ktorá bude aj po ukončení realizácie projektu zabezpečovať jeho udržateľnosť, a to prostredníctvom ďalšej efektívnej spolupráce pri zabezpečovaní, realizácii, inovácii a rozširovaní ponuky vzdelávacích aktivít podľa aktuálnych požiadaviek trhu práce, včítane správy, údržby, aktualizácie a rozširovania vypracovanej databázy.

Žiadateľ / Vedúci partner:

Slovenská technická univerzite v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
web: www.mtf.stuba.sk

kontaktná osoba: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.

MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA STU SO SÍDLOM V TRNAVE

Je akreditovaná ako univerzitná fakulta vysokoškolskej inštitúcie univerzitného typu, ktorá je miestom vzniku prvého univerzitného vedeckého parku na Slovensku. Tvorí moderný vysokoškolský kampus.

Je najúspešnejšou fakultou na Slovenku v získavaní financií z grantových schém, pričom získala titul Ocenený finalista Národnej ceny SR za kvalitu v roku 2008 v kategórii organizácie verejného sektora,

Hlavný cezhraničný partner:

Národní klastrová asociace
Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba
web: nca.cz

kontaktná osoba: PhDr. Mgr. Ivo Říha

NÁRODNÍ KLASTROVÁ ASOCIACE (NCA)

Je neštátna nezisková organizácia, ktorá združuje subjekty a jednotlivcov s cieľom koordinovaného a udržateľného rozvoja klastrových iniciatív a rozvíjania klastrovej politiky v Českej republike na báze koncentrácie vedomostí, skúseností a expertízy pre posilnenie konkurencieschopnosti ČR.

Národní klastrová asiociace vytvára dlhodobú a kompetentnú platformu pre rozvoj klastrových iniciatív Českej republiky a aktívne rozhranie pre ich internacionalizáciu.

Projektový partner:

Slovenská obchodná a priemyselná komora
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 91101 Trenčín
web: sopk.sk/tn

kontaktná osoba: Ing. Ján Václav

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA (SOPK)

Je verejnoprávna inštitúcia, ktorá vznikla na základe zákona č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách pôvodne s povinným členstvom. Pôsobí na celom území Slovenska a je zameraná na ochranu a podporu podnikania a na koordináciu spoločných záujmov svojich členov v podnikateľskej činnosti v tuzemsku i v zahraničí

Členmi SOPK sú právnické aj fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v hospodárskych odvetviach alebo ktoré majú svojím zameraním vzťah k podnikateľskej činnosti.